Online shopping

I denne sektion kan du finde beskrivelser af forskellige online butikker, som vi af den ene eller anden grund gerne vil anbefale vores læsere. Vi vil fokusere på internetshops indenfor kategorierne mode og personlig pleje, hvor målgruppen er mænd, der ikke er bange for at se godt ud og at gøre lidt ud af sig selv!

For alle de beskrevne shops gælder det, at vi er 100% uafhængige af de forskellige shops og kan ikke drages til ansvar for eventuelle problemer, fejl eller mangler. Såfremt der mod forventning skulle opstå problemer bedes du rette henvendelse direkte til shoppen